Komitetas

Vadovaujantis Kanonų Teisės Kodekso kan. 536, kiekvienoje Vilkaviškio vyskupijos parapijoje turi veikti Parapijos pastoracinė taryba (PPT). Jos uždavinys – padėti klebonui planuoti ir vykdyti parapijos sielovadinę veiklą, talkinti administravimo ir ūkiniuose reikaluose. Kiek įmanoma, PPT nariai turėtų atstovauti visus parapijiečius pagal jų amžių, išsilavinimą, profesiją, tautybę, socialinę padėtį, gyvenamą vietą bei pagrindines sielovados sritis.

PPT gali būti sudaryta rinkimų arba delegavimo iš skirtingų vietovių, organizacijų, sielovados subjektų principu, arba proporcingai taikant abu būdus. Dalis PPT narių gali būti skiriama klebono, atsižvelgiant į bendrą parapijos gėrį. Pageidautina, kad PPT išlaikytų tęstinumą, t.y. keičiantis klebonui, be rimtos priežasties žymiai nesikeistų tarybos narių sudėtis, nebent išankstinis nusistatymas prieš naujai paskirtą kleboną trukdytų vaisingam bendradarbiavimui. Naujas klebonas, teisėtai perėmęs parapiją, ne vėliau kaip per šešis mėnesius patvirtina ankstesnės sudėties PPT arba atnaujina jos sudėtį.

PPT nariais gali būti praktikuojantys tikintieji (jei vedę, gyvenantys bažnytinėje santuokoje), turintys gerą vardą žmonių tarpe, ne jaunesni kaip 16 metų. Jei PPT renkama, klebonas turi apie tai viešai pranešti parapijiečiams, nurodydamas reikiamą išrinkti narių skaičių bei jiems keliamus reikalavimus ir paprašo siūlyti tinkamus kandidatus. Sudaroma rinkimų komisija, kuri registruoja pasiūlytus kandidatus, rūpinasi jų sąrašų ir biuletenių spausdinimu, po rinkimų skaičiuoja balsus ir tvarko kitus su rinkimais susijusius reikalus. Kandidatų sąrašai skelbiami bažnyčios skelbimų lentoje. Paskirtą dieną visuotiniame parapijiečių susirinkime užpildomi ir surenkami biuleteniai. Išrinktais nariais laikomi gavę daugiausiai balsų. Rinkimų rezultatus tvirtina klebonas.

PPT sudarymas rinkimų principu gali būti efektyvesnis mažesnėse parapijose, kur žmonės geriau pažįsta vieni kitus.

Didesnės parapijos PPT, turėtų veiklą organizuoti pagal atskiras veiklos kryptis sekcijose. Galimos tokios sekcijos bei jų veiklos sritys:

  • EKONOMINĖ sekcija padeda klebonui tvarkyti parapijos ūkį, vykdyti remontus, sutelkti reikalingas lėšas, tvarkyti parapijos finansus;
  • JAUNIMO SIELOVADOS sekcija rūpinasi jaunimo nuo 13 metų amžiaus krikščioniška formacija, jaunimo chorais, organizuoja renginius jaunimui, vasaros stovyklas, buria jaunimą aktyviai veiklai parapijos gyvenime, skatina dalyvauti sekmadienio liturgijoje;
  • LITURGIJOS sekcija rūpinasi pamaldų organizavimu, įvairių religinių švenčių programa, ministrantų formacija, bažnyčios sutvarkymu;
  • KARITATYVINĖ – SOCIALINĖ sekcija rūpinasi ligoniais ir seneliais, asocialiomis šeimomis, jų vaikais, teikia jiems materialinę ir dvasinę pagalbą, padeda organizuoti dienos centrus, jų veiklą, organizuoja labdaros akcijas parapijoje, padeda skurstantiems;
  • KATECHEZĖS sekcija padeda klebonui vaikus, jaunimą ir suaugusius rengti sakramentams, organizuoti parapijinę katechezę;
  • ŠEIMŲ SIELOVADOS sekcija buria aktyviausias katalikiškas šeimas, padeda organizuoti jų sielovadą, ieško rengimo šeimai gerinimo būdų;
  • ŠVIETIMO, INFORMAVIMO sekcija padeda platinti katalikišką spaudą, leidinius, organizuoti katalikiško švietimo paskaitas, konferencijas, akcijas, programas, rūpinasi informacijos apie veiklą parapijoje perteikimu žiniasklaidoje, tarp tikinčiųjų;
  • VAIKŲ SIELOVADOS sekcija dirba su vaikais iki 12 metų amžiaus, rūpinasi vaikų chorais, vaikų vasaros stovyklomis, dalyvavimu sekmadienio liturgijoje; ši sekcija gali būti apjungta su Jaunimo sielovados arba šeimų sielovados sekcija.

Mažesnės parapijos (apytikriai iki 1000 parapijiečių) sudaro tas sekcijas, kurioms turi atitinkamų kandidatų. Jos gali apjungti dviejų atskirų sekcijų veiklą, tačiau visada privalo būti atskiros KARITATYVINĖ ir EKONOMINĖ sekcijos. Tik mažos parapijos (apytikriai mažiau 200-300 parapijiečių) galėtų sudaryti vieną bendrą PPT darbo grupę, nepadalintą į sekcijas. Mažose parapijose į PPT tikslinga deleguoti bent po vieną narį iš parapijai priklausančių didžiausių kaimų.

Patartina, kad PPT sekciją sudarytų bent trys asmenys.

PPT sudaro 10-15 asmenų. Esant reikalui, narių skaičius gali būti ir didesnis, tačiau rekomenduotina, kad jis neviršytų 20 narių.

Pačia teise PPT priklauso klebonas, parapijoje dirbantys kunigai ir diakonai.

PPT sudėtis visada surašoma atskirame lape ir patvirtinama klebono parašu. Jos sudėtį penkeriems metams tvirtina dekanas, o dekano parapijos PPT tvirtina ordinaras. Šiam terminui pasibaigus, PPT gali būti tvirtinama vėl penkeriems metams arba jos sudėtis atnaujinama. Atskirų narių kadencijų skaičius PPT neribojamas, tačiau patartina, kad pasibaigus kadencijai PPT būtų atnaujinta, leidžiant įsitraukti į jos veiklą naujiems parapijos nariams. Kita vertus, turėtų būti vertinami ir neskubami keisti labai uoliai PPT veikloje dalyvaujantys tikintieji.

Remiantis Bažnytine teise, PPT pirmininkas visada yra klebonas. Jei reikia, slaptu balsavimu, balsų dauguma (daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje PPT narių), tarybos nariai iš savo tarpo gali išsirinkti vicepirmininką – pasaulietį. Kiti 2-3 nariai, gavę daugiausiai balsų, gali įeiti į valdybą, kuriai būtinai priklauso PPT pirmininkas ir vicepirmininkas. PPT valdybos kūrimas gali būti tikslingas didžiausiose parapijose. Ji nėra privaloma. Būtina, kad paprastu balsavimu iš PPT narių būtų išrenkamas sekretorius, kuris rašytų posėdžio protokolą. Kitame posėdyje protokolas turi būti balsiai perskaitytas arba išdalintos jo kopijos susipažinimui. Nariams pritarus, protokolą pasirašo klebonas ir sekretorius.

Jei PPT narys negali eiti savo pareigų, į jo vietą klebonas, pasitaręs su PPT, skiria naują narį ir raštiškai apie tai informuoja savo dekaną, kad jis šį sprendimą patvirtintų. Pasikeitus dekano PPT nariui, dekanas raštiškai informuoja ordinarą, kad jis šį sprendimą patvirtintų.

Norėdamas atleisti PPT narį, klebonas tai apsvarsto PPT posėdyje. PPT narys gali būti atleistas iš tarybos prieš terminą tik dėl rimtų priežasčių, t.y., katalikiškos praktikos nutraukimo, konkubinato, gero vardo praradimo, sunkaus moralinio nusikaltimo, piktnaudžiavimo naryste, nedalyvavimo parapijos veikloje, nesantaikos kurstymo tarp parapijiečių, narkotinių medžiagų ar nesaikingo alkoholio vartojimo ir panašiai.

Pastoracinės Tarybos posėdžiai protokoluojami, pažymint, ar klebonas patvirtino nutarimus. Protokolus pasirašo klebonas ir vicepirmininkas. Tai oficialūs dokumentai, kurie pateikiami parapiją vizituojančiam vyskupui.

Pastoracinė Taryba palaiko glaudžius ryšius su parapijiečiais, praneša jiems apie vykdomus darbus, kartą metuose pateikia išsamią savo veiklos ataskaitą.

Nesutarimus tarp klebono ir kitų pastoracinės Tarybos narių sprendžia dekanas arba vyskupas.

Šiuo ganytojiniu laišku gerbiami Klebonai įpareigojami savo parapijose steigti pastoracines Tarybas, kurios pradėtų veikti nuo 1992 m. sausio 1 d.

PPT narių sąrašas:

Pirmininkas: Donatas Rolskis;

Vicepirmininkas: Juozapas Juška;

Valdybos nariai:

Juozas Jakaitis;

Valentinas Kamaitis;

Jonas Petravičius.

Tarybos nariai:

Irmanta Bakienė;

Julija Bingelienė;

Kęstutis Birbilas;

Vida Čeplevičienė;

Birutė Garmuvienė;

Antanina Klimaitienė;

Zita Maksvytienė;

Liucija Mureikienė;

Emilija Petravičienė;

Albinas Tarnauskas;

Regina Ūsienė;

Nijolė Kamaitienė;

Antosė Rainienė.